Home

Politika zaštite privatnosti veb-stranica preduzeća Ideal Standard

1. O ovoj politici zaštite privatnosti

1.1 Ova politika zaštite privatnosti odnosi se na veb-stranice (dalje u tekstu: veb-stranice) koje su deo poslovanja preduzeća Ideal Standard International NV i povezanih preduzeća (dalje u tekstu: Ideal Standard, mi, naš ili nas) i na obradu ličnih podataka od strane Ideal Standard, na način opisan u ovoj politici zaštite privatnosti. Izrazi Vi ili Vaš odnose se na Vas, korisnika.

1.2 Ideal Standard poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti Vaše lične podatke koje podelite s nama. Politika zaštite privatnosti opisuje način prikupljanja i upotrebe Vaših ličnih podataka koje eventualno prikupljamo preko veb-stranica i naših komunikacija s Vama.

1.3 Ova politika zaštite privatnosti ne primenjuje se na obradu ličnih podataka osoba koje se prijave za slobodna radna mesta preko naše veb-stranice za zapošljavanje osoblja. Obrada ličnih podataka kandidata za zapošljavanje preko takve veb-stranice uređena je u posebnoj politici zaštite privatnosti, koju možete pogledati na našim veb-stranicama.

1.4 Napominjemo da na našim veb-stranicama koristimo kolačiće. Kolačići su male datoteke sačuvane na mediju za smeštanje podataka na Vašem uređaju i sadrže izvesne informacije i ponekad lične podatke. Za detaljnije informacije o načinu upotrebe kolačića, pogledajte našu politiku o kolačićima.

2. Opšte informacije

2.1 Vaše lične podatke obrađuje preduzeće Ideal Standard International NV, sa sedištem u Belgiji, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, upisano u trgovački registar pod brojem 0891.422.179, i povezana preduzeća Ideal Standard Grupe (dalje u tekstu: mi, nas, naš, Ideal Standard). Naša elektronska adresa za kontaktiranje je: compliance@idealstandard.com.

2.2 Napomena o zakonskim odredbama i propisima u ovoj Politici zaštite privatnosti podrazumeva svaku izmenu, zamenu ili ukidanje tih odredbi i propisa, uključujući i s tim povezane izvršne odluke.

2.3 Zadržavamo pravo povremenih izmena, dopuna ili amandmana naše Politike zaštite privatnosti, po sopstvenom nahođenju. Obaveštenja o takvim izmenama, dopunama ili amandmanima biće objavljena na našoj veb-stranici. Korišćenjem veb-stranice automatski i u svakom trenutku prihvatate našu Politiku o zaštiti ličnih podataka.

3. Vrste obrađivanih ličnih podataka

3.1 Prilikom svake Vaše posete naših veb-stranica, mi prikupljamo:
• Tehničke podatke o uređaju koji koristite, poput IP-adrese, tipu pretraživača, geografsku lokaciju i operativni sistem;
• Informacije koje se odnose na ponašanje Vašeg pretraživača, npr. koliko dugo pretražujete stranice, na koje linkove kliknete, koje stranice posećujete ili koliko puta posetite određenu stranicu.

Za određene obrasce za kontakt
3.2 Kada ispunite obrazac za kontakt na našoj veb-stranici ili kada nas kontaktirate putem e-mejla, telefona, faksa ili preko kanala društvenih medija, prikupljamo:
• Identifikacione podatke koja nam dajete, poput Vašeg imena, e-mejl adrese, poštanske adrese, telefonskog broja i broja mobilnog telefona;
• Sadržaj Vaše komunikacije ili upita, tehničke podatke same komunikacije (poput informacija s kime ste kod nas u kontaktu, datum i čas, itd.);
• Vaše postavke za sredstvo za komunikacije koje koristite;
• Javno dostupne informacije o Vašem profilu na kanalima društvenih medija;
• Bilo koje druge lične podatke koje želite da nam pružite;

Lista želja
3.3 Kada kreirate listu želja, prikupljamo sledeće:
• Identifikacione podatke koje ste nam dali, poput Vašeg imena i e-mejl adrese;
• Proizvode koje ste stavili na Vašu listu želja;
• Osobe s kojima ste podelili Vašu lista želja;

Sklapanje sporazuma
3.4 Kada sklapamo sporazum s Vama ili u cilju izvršenja sporazuma, prikupljamo sledeće:
• Vaš broj P.D.V-a;
• Vašu adresu isporuke i/ili adresu na koju se ispostavlja račun;

3.5 Sve gore navedene lične podatke dobijamo direktno od Vas. Postoji mogućnost da od naših partnera, npr. Gugla, dobijemo dodatne informacije o Vašim izborima i o Vašem načinu pretraživanja interneta. Ukoliko su Vam potrebne detaljnije informacije o Vašim ličnim podacima koje ove strane obrađuju i stavljaju na raspolaganje drugima, pogledajte njihovu politiku zaštite privatnosti.

4. U koje svrhe prikupljamo i koristimo lične podatke i pravna osnova za te svrhe

Svrhe
Vaše lične podatke obrađujemo da bismo mogli da pružimo specifične informacije o našim uslugama i proizvodima koje tražite preko naših veb-stranica, elektronske pošte, telefona, faksa ili kanala društvenih medija.
Pravne osnove
U cilju preduzimanja neophodnih koraka pre stupanja u ugovorne odnose, obrada Vaših podataka može da bude zasnovana na neophodnosti za izvršenje tog ugovora ili za proces njegovog stupanja na snagu.

Svrhe
Mi ćemo Vam slati saopštenja, reklame, ponude, informativne biltene i ostala oglašavanja putem elektronske pošte ili drugih kanala za komunikaciju, samo ako smo od Vas dobili izričitu saglasnost za dobijanje takvih saopštenja, reklama, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja; ovo se ne primenjuje ukoliko ste već naš klijent i već ste kupovali sličnu robu ili usluge od nas, kada Vam želimo poslati komercijalne poruke.
Pravne osnove
Ta aktivnost obrade podataka zasniva se na saglasnosti.

Svrhe
Vaše podatke obrađujemo u skladu sa zakonskim obavezama ili bilo kojim razumnim zahtevima nadležnih organa vlasti ili njihovih predstavnika, sudskih vlasti, vladinih agencija ili tela, uključujući nadležna tela za zaštitu ličnih podataka.

Vaše lične podatke možemo, na sopstvenu inicijativu, preneti policiji ili sudskim vlastima da posluže kao dokaz u slučaju opravdane sumnje da ste izvršili zakonom zabranjeno ili krivično delo putem Vašeg registrovanja na veb-stranicama ili upotrebom veb-stranica, kanala društvenih medija ili naših drugih sredstava komunikacije.
Pravne osnove
Ova aktivnost obrade podataka neophodna je u cilju poštovanja zakonskih obaveza kojih se moramo pridržavati.

Svrhe
Vaše lične podatke obrađujemo u svrhe statističkih analiza ili u okviru anketa, a u cilju poboljšanja naših veb-stranica, reklama, naših proizvoda i usluga ili za razvoj novih proizvoda i usluga.

Vaše lične podatke obrađujemo u cilju istraživanja tržišta i razvoja poslovanja.

Vaše lične podatke obrađujemo u marketinške svrhe, poput upućivanja ciljanih saopštenja, informativnih biltena, ponuda i komercijalnih poruka Ideal Standarda i odabranih partnera.

Postoji mogućnost da Vaše lične podatke obrađujemo u cilju informisanja trećih strana u okviru moguće fuzije, akvizicije ili razdvajanja preduzeća s tom trećom stranom, čak i u slučaju da se ta treća strana nalazi izvan Evropske unije.

Vaše lične podatke možemo obrađivati i radi čuvanja naših zakonom zaštićenih interesa, interesa naših partnera ili interesa trećih strana, a u slučaju da se Vaša registracija na našim veb-stranicama ili Vaša upotreba naših veb-stranica može smatrati: (a) kršenjem opštih uslova kupovine ili prava intelektualne svojine ili bilo kog drugog prava treće strane, (b) pretnjom po bezbednost ili integritet bilo koje veb-stranice ili po našu bezbednost ili integritet, ili po bezbednost ili integritet osnovnih sistema bilo kog povezanog preduzeća ili izvršioca radova putem virusa, trojanskog konja, spajvera (špijunski program), malvera (zlonamerni program) ili bilo kog drugog zlonamernog koda, ili (c) da na bilo koji način raspiruje mržnju, da je nepristojna, da predstavlja rasističku klevetu, da je vođena pakošću, škodljiva ili na bilo koji drugi način predstavlja neumesno ponašanje ili ponašanje protivno zakonu.

Pravne osnove
U tu svrhu, obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na našem zakonom zaštićenom interesu, npr:
• Neprekidno poboljšanje naših veb-stranica, društvenih medija i proizvoda i usluga kako bismo vam zagarantovali najbolje moguće iskustvo s nama;
• Garancija bezbednosti naših veb-stranica, društvenih medija, proizvoda i usluga kao i njihove zaštite od zloupotrebe i nezakonskih aktivnosti;
• Marketing i reklama naših proizvoda, usluga, marki i opšteg uspeha.

5. Kome se šalju Vaši lični podaci

5.1 Naše veb-stranice i obradu Vaših ličnih podataka u naše ime vrši treća strana. Ta treća strana ima pravo da u naše ime obrađuje samo one Vaše lične podatke za koje postoji Vaša izričita pisana saglasnost.

5.2 Mi garantujemo da treće strane koje vrše obradu podataka u naše ime to čine s dužnom pažnjom i u obavezi su zagarantovati bezbednost i integritet Vaših ličnih podataka.

5.3 Vaše lične podatke možemo podeliti i s drugim pravnim osobama unutar Ideal Standard Grupe. Međutim, učinićemo sve što je neophodno da sva pravna lica koja su deo Ideal Standard Grupe Vaše lične podatke obrađuju s dužnom pažnjom i u skladu s odredbama politike zaštite privatnosti.

5.4 Lični podaci koje šaljemo drugim stranama ostaju anonimni, osim kada su u pitanju strane navedene u članu 5.1 i 5.2 ili ukoliko za to postoji Vaša izričita saglasnost. Međutim, može se dogoditi da anonimne podatke prosledimo drugim organizacijama koje ih mogu upotrebiti za poboljšanje proizvoda i usluga kao i za prilagođavanje označavanja, prikazivanja i prodaje te robe i tih usluga.

6. Mesto i prenošenje

6.1. Vaše lične podatke obrađujemo unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Međutim, u cilju obrade Vaših ličnih podataka u smislu člana 4, postoji mogućnost da Vaše lične podatke prenesemo drugim pravnim licima koja pripadaju Ideal Standardu ili trećim stranama izvan EEP-a, koje obrađuju Vaše lične podatke u naše ime. Svako pravno lice izvan EEP-a, koje obrađuje Vaše lične podatke obavezno je primeniti odgovarajuće mere zaštite pri obradi Vaših ličnih podataka. Takve mere zaštite zavise od sledećeg:
• Države primaoca podataka u kojoj postoje zakonske odredbe koje se mogu izjednačiti sa zaštitom unutar EEP-a; ili
• Sporazuma koji je to pravno lice postiglo s Vama, poput sporazuma koji se zasnivaju na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije.

6.2 Anonimne i/ili objedinjene podatke možemo preneti organizacijama izvan EEP-a. U tom slučaju ćemo proveriti da li su primenjene sve zaštitne mere u cilju zagarantovane bezbednosti i integriteta Vaših podataka i svih Vaših eventualnih prava koja se odnose na Vaše lične podatke iz primenljivih zakona.

7. Garancija kvaliteta

7.1 Mi činimo sve što je moguće u cilju obrade samo ličnih podataka neophodnih za postizanje svrhe opisane u članu 4 ove politike zaštite privatnosti.

7.2 Vaši se lični podaci obrađuju samo onoliko dugo koliko je to neophodno za postizanje svrhe opisane u članu 4 ove politike zaštite privatnosti ili dok ne povučete svoju saglasnost za njihovu obradu. Napominjemo da posledica povlačenja saglasnosti može značiti da više nemate pristup celim ili delu veb-stranica. Ukoliko nam Vaši lični podaci nisu više neophodni za postizanje svrhe opisane u članu 4, mi ćemo s njih ukloniti identifikacione elemente, osim u sledećim slučajevima:
• Ukoliko postoji važniji interes čuvanja Vaših identifikovanih ličnih podataka za nas ili za bilo koju treću stranu;
• Ukoliko postoji zakonom propisana obaveza ili sudski ili upravni nalog koji onemogućava uklanjanje identifikujućih elemenata.

7.3 Razumećete da je ključni aspekt naših marketinških ponuda upravo priprema marketinških materijala koji su relevantni za Vas. To postižemo prilagođavanjem Vašeg jedinstvenog profila vodeći se relevantnim karakteristikama kao što je navedeno u članu 3 politike zaštite privatnosti, a zatim taj profil koristimo da Vam šaljemo saopštenja, reklame, ponude, informativne biltene i ostala oglašavanja o proizvodima i uslugama koje Vas mogu zanimati.

7.4 Preduzećemo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mere da Vaše lične podatke zaštitimo od neovlašćenog pristupa, krađe ili slučajnog gubitka, neovlašćenog narušavanja ili uništenja. Naše osoblje ili treće strane koje obrađuju Vaše podatke imaće pristup samo onim podacima za koje su ovlašćeni, što podleže strogoj obavezi poverljivosti. Međutim, razumećete da težimo bezbednosti i u tu svrhu činimo sve što je u našoj moći, ali da je nikada ne možemo u potpunosti zagarantovati.

7.5 Ukoliko ste registrovali za primanje saopštenja, reklama, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja putem elektronske pošte ili preko drugih komunikacijskih kanala, možete prilagoditi svoje postavke za primanje takvih saopštenja, reklama, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja klikom na link o istupanju (opt-out).

8. Vaša prava

Pravo na pristup Vašim podacima
8.1 Imate pravo da zatražite pristup Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Međutim, mi zadržavamo pravo da naplatimo administrativnu naknadu za višestruke naknadne zahteve za pristup ukoliko su isti vrlo očigledno podneseni u cilju ometanja ili nanošenja štete našem poslovanju. U svakom zahtevu potrebno je tačno navesti vrstu obrade nad kojom želite ostvariti svoje pravo pristupa kao i kategoriju podataka kojima želite pristupiti.

Pravo na izmene Vaših podataka
8.2 Imate pravo da zatražite besplatnu ispravku bilo kog Vašeg netačnog ličnog podatka. U slučaju podnesenog zahteva za ispravku, morate priložiti dokaz o neispravnosti podatka čiju ispravku zahtevate.

Pravo na povlačenje saglasnosti
8.3 Imate pravo da povučete svoju ranije datu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, u kom slučaju se primenjuju odredbe člana 7.2.

Pravo na brisanje Vaših podataka
8.4 Imate pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko nisu više neophodni u smislu odredbi člana 4 ili ukoliko povučete svoju saglasnost za njihovu obradu. Međutim, ne smete zaboraviti da ćemo svaki za takav zahtev za brisanje proveriti sledeće:
• Postojanje prevladavajućih interesa bilo našeg preduzeća ili neke treće strane;
• Postojanje zakonom propisane obaveze ili sudskog ili upravnog naloga koji mogu biti u suprotnosti s takvim brisanjem.
• Utvrđivanje, ostvarenje ili obranu zakonskog/pravnog postupka.
Umesto brisanja, možete zatražiti da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka ukoliko i kada (a) osporavate tačnost tih podataka, (b) obrada nije zakonita ili (v) podaci nisu više potrebni za ostvarenje svrha opisanih u članu 4, ali morate se braniti u sudskom postupku.

Pravo osporavanja obrade Vaših podataka
8.5 Imate pravo da osporite obradu Vaših ličnih podataka ako možete da dokažete da postoje ozbiljni i opravdani razlozi koji se mogu dovesti u vezu sa specifičnim okolnostima koje garantuju takvo osporavanje. Međutim, ukoliko se nameravana obrada može okvalifikovati kao direktni marketing, takvu obradu možete osporiti bez ikakvih troškova ili pravdanja.

Pravo na kopiju Vaših podataka
8.6 Imate pravo da dobijete podatke koje ste nam dostavili u strukturisanom i uobičajenom obliku te u obliku koji je čitak za računare.

Gde možete ostvariti svoja prava
8.7 Ukoliko želite podneti zahtev za ostvarivanje jednog ili više svojih, gore navedenih prava, možete poslati elektronsku poruku na adresu: compliance@idealstandard.com ili putem obrasca za kontaktiranje na ovim veb-stranicama, ukoliko takav obrazac postoji. U tom zahtevu potrebno je jasno navesti koje pravo želite da ostvarite kao i razloge, ukoliko je to potrebno. Zahtev morate da potpišete i da na njemu navedete datum, priložite digitalnu, skeniranu kopiju Vaše važeće lične karte kojom dokazujete svoj identitet. U slučaju da koristite obrazac za kontaktiranje, molimo Vas da pošaljete potpisanu potvrdu i dokaz o identitetu.
Mi ćemo vas obavestiti o prijemu Vašeg zahteva u najkraćem roku. Ukoliko se zahtev pokaže valjanim, odgovorićemo Vam u razumnom roku, a najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon prijema Vašeg zahteva.

Gde možete podneti pritužbe
8.8 U slučaju reklamacija ili pritužbi o obradi Vaših ličnih podataka kod nas, slobodno nam se možete obratiti na adresu: compliance@idealstandard.com. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, možete podneti tužbu kod vlasti nadležnih za zaštitu ličnih podataka.

* * * *