Home

Generalni uslovi

Važno pravno obaveštenje

Pažnja: Ovo važno pravno obaveštenje se odnosi na sve sajtove kojima upravlja Ideal Standard –Vidima AD (u daljem tekstu: "Ideal Standard", "mi", "naš" i "nas") i na svu email korespodenciju između nas i Vas ("Sajtovi"). Zamenica "Vi" ili "Vaš" odnosi na Vas, korisnika. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove, pre korišćenja bilo kog Sajta. Korišćenje bilo kog od naših Sajtova znači da pristajete na ove uslove. Korišćenje pojedinih Sajtova ili usluga može biti predmet dodatnih uslova, navedenih na drugim mestima na Sajtovima. Korišćenje tih pojedinih Sajtova i usluga znači da ste prihvatili te dodatne uslove.

1. Uvod

1.1
Vaša poseta bilo kojem sajtu znači da ste potpuno saglasni sa ovim pravnim obaveštenjem. U slučaju da niste u potpunosti saglasni sa ovim pravnim obaveštenjem, morate odmah da napustite Sajt.

1.2
Ideal Standard zadržava pravo na izmene ovog dokumenta u bilo koje vreme ažuriranjem ove objave. Proveravajte s vremena na vreme deo "Važno pravno obaveštenje" na Sajtu da biste se upoznali sa ažuriranim pravnim obaveštenjem jer je obavezujuće za Vas. Pojedine odredbe ovog pravnog obaveštenja mogu biti dopunjene ili zamenjene drugim obaveštenjima ili odredbama koje će blagovremeno biti postavljene na određenim stranicama na Sajtovima.  

2. Licenca

2.1
Možete štampati i preuzeti delove Sajtova samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu pod sledećim uslovima:

2.1.1
nemate pravo da na bilo koji način vršite izmene dokumenata ili grafike sa Sajtova;

2.1.2
nemate pravo da koristite grafiku sa Sajtova odvojeno od pratećeg teksta; 
i

2.1.3
upozorenje o autorskom pravu Ideal Standard-a mora biti navedeno u svim kopijama, zajedno sa svim dodatnim obaveštenjima o autorskim pravima sadržanim na sajtu koji je izvor te kopije.

2.2
Ukoliko nije drugačije naznačeno, autorska prava i sva druga prava intelektualne svojine u svim materijalima na sajtovima (uključujući, ali ne ograničavajući se na, žigove, logotipe, brendove, trgovačke nazive, fotografije i sličice) su u vlasništvu Ideal Standard-a ili lica koja su davaoci licenci. Za potrebe ovog pravnog obaveštenja, korišćenje delova ili materijala sa Sajtova, osim u slučajevima iz gore navedenog odeljka 2.1, zabranjeno je u bilo koju svrhu. Ako prekršite neki od uslova iz ovog pravnog obaveštenja, Vaša dozvola za korišćenje Sajta automatski prestaje i morate odmah uništiti sve materijale preuzete ili odštampane sa Sajta.

2.3
Shodno odredbama odeljka 2.1, nijedan deo Sajta ne može biti reprodukovan ili pohranjen na bilo kom drugom sajtu, ili uključen u javnom ili privatnom elektronskom sistemu ili usluzi za preuzimanje podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja Ideal Standard-a.  

2.4
Sva prava koja nisu izričito omogućena ovim odredbama su zadržana.

3. Pristup uslugama

3.1
Iako Ideal Standard nastoji da omogući da Sajtovi budu dostupni 24 sata dnevno, Ideal Standard nije odgovoran ukoliko iz bilo kog razloga ne možete da pristupite svim ili pojedinim Sajtovima u određenom  momentu ili u određenom vremenskom periodu.

3.2
Pristup svim ili nekim od Sajtova može biti obustavljen privremeno i bez prethodne najave u slučaju tehničkog kvara, održavanja ili popravke  ili iz razloga koji su van kontrole Ideal Standard-a.

3.3
Ako ste dobili korisničko ime i lozinku za korišćenje delova Sajta sa ograničenim pristupom, Vi ste odgovorni za sve radnje koje vršite pod vašim korisničkim imenom i lozinkom, i nemate pravo da ih ustupate drugim licima. U vezi sa ovom odgovornošću, saglasni ste da zadržite svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti. Dozvoljavanje drugima da koriste Vaše korisničko ime i lozinku, kao i korišćenje tuđeg korisničkog imena i lozinke, ili  pokušaj da pristupite resursima za koje niste ovlašćeni, predstavlja ozbiljno kršenje ovih pravila.

3.4 
Informacije sadržane u oblastima sa ograničenim pristupom na sajtovima  je POVERLJIVA i PRIVATNA. Pristup tim informacijama je dozvoljen samo korisnicima, ovlašćenim da ulaze u zone sa ograničenim pristupom i sprovodi se u skladu sa ovim pravilima i uslovima. Neovlašćen pristup takvim informacijama može biti osnov za naknadu štete i krivičnu odgovornost. MOŽETE POSEĆIVATI ZONE SA OGRANIČENIM PRISTUPOM NA SAJTOVIMA SAMO AKO STE OVLAŠĆENI KORISNIK.

4. Materijali i pravila ponašanja korisnika

4.1
Osim ličnih podataka, koji se koriste u skladu sa našim Pravila o privatnosti, materijali koje ste poslali ili objavili na Sajtovima  ne smatraju se poverljivim i ne podležu zaštiti. Ideal Standard nije odgovoran u odnosu na takve materijale. Ideal Standard i naši zaposleni imaju pravo da kopiraju, objavljuju, distribuiraju, inkorporiraju ili na drugi način koriste takve materijale i sve podatke, slike, zvuk, tekst, itd., koji su sadržani u njima za bilo koje komercijalne ili nekomercijalne svrhe, osim ukoliko takvi materijali predstavljaju autorsko delo, u kom slučaju je potrebna vaša prethodna saglasnost u pisanom obliku.

4.2
Nemate pravo da postujete ili prenesete na bilo koji sajt, ili sa takvog sajta, materijale koji:

4.2.1
su preteći, klevetnički, opsceni, nepristojni, podrivački, uvredljivi, pornografski, zlonamerni, podobni da izazovu rasnu mržnju, diskriminatorski, preteći, skandalozni, zapaljivi, blasfemični, koji krše odnos poverljivosti, predstavljaju povredu privatnosti ili izazivaju neprijatnost ili neugodnost; ili

4.2.2
za koje niste dobili sve potrebne dozvole i/ili odobrenja; ili

4.2.3
predstavljaju ili podstiču ponašanje koje se smatra krivičnim delom, predstavlja osnov za građansku ili krivičnu odgovornost ili su na neki drugi način u suprotnosti ili krše prava drugih lica, koja se mogu zaštititi u bilo kojoj drugoj državi; ili

4.2.4
mogu prouzrokovati tehničku štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, kompjuterske viruse, logističke bombe, „trojanske konje“ (Trojan horses), „crve“ (worms), štetne komponente, oštećene podatke ili druge  štetne programe ili podatke).

4.3
Nemate pravo da zloupotrebljavate Sajtove (uključujući, ali ne ograničavajući se na, neovlašćen pristup istim).  

4.4
Ideal Standard će u potpunosti izlaziti u susret svim sudskim ili zahtevima organa zaduženih sa sprovođenje zakona, kojima se od Ideal Standard-a zahteva da otkrije identitet ili lokaciju bilo koje osobe, koja je postavila materijale u suprotnosti sa tačkom 4.2 ili 4.3., osim ukoliko je to u suprotnosti sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

5. Upućivanja na ili sa drugih sajtova

5.1
Linkovi ka sajtovima drugih lica postavljeni na Sajtovima postoje samo kao pogodnost. Prilikom aktiviranja ovih linkova, Vi napuštate naše Sajtove. Ideal Standard nema obavezu da proverava sadržaj sajtova drugih strana, ne kontroliše ih i nije odgovoran za njih ili za njihov sadržaj. Stoga, Ideal Standard ne promoviše i ne zastupa te sajtove, materijale koji se nalaze u njima, ili rezultate koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekom od sajtova drugih lica, na koje upućuje link postavljen na našem sajtu, to činite isključivo na sopstveni rizik.

5.2
Ako želite da postavite linkove ka Sajtovima, to možete učiniti samo postavljanjem linka ka jednoj ili više unutrašnjih stranica sa sajtova, ali ne i njihovim reprodukovanjem, pri čemu ćete poštovati sledeće uslove:

5.2.1
Nemate pravo da uklanjate, narušavate ili na bilo koji drugi način menjate veličinu ili spoljašnji izgled brendova i logotipa, koji se pojavljuju na sajtovima;

5.2.2
Nije dopušteno kreiranje okvira ili bilo kojih drugih pregledača (brauzera) ili graničnih okruženja oko Sajtova;

5.2.3 
Nemate pravo da sugerišete da Ideal Standard preporučuje bilo koje druge proizvode ili usluge osim svojih;

5.2.4
Nemate pravo da pogrešno predstavljate svoj odnos sa Ideal Standard-om, kao ni da predočavate bilo koju drugu neistinitu informaciju u vezi sa  Ideal Standard-om;

5.2.5
Nemate pravo da koristite žigove Ideal Standard-a, objavljene na bilo kom Sajtu, bez izričite pismene saglasnosti Ideal Standard-a; i

5.2.6
Vaš sajt ne sme da sadrži materijal koji se smatra neukusnim,  uvredljiv je ili kontroverzan, krši pravo intelektualne svojine ili druga prava bilo kog lica, ili na drugi način nije u skladu sa svim merodavnim zakonima i propisima.

5.3
Ideal Standard izričito zadržava pravo da opozove pravo opisano u stavu 5.2 u slučaju kršenja ovih uslova, kao i da preduzme bilo koje radnje  koje smatra odgovarajućim u ovom kontekstu.

5.4
U slučaju kršenja nekog uslova iz odeljka 5.2, dužni ste da u potpunosti obeštetite Ideal Standard za sve gubitke ili štetu, koju pretrpi Ideal Standard ili neko drugo društvo iz grupe.

6. Odricanje od odgovornosti

6.1
Iako Ideal Standard nastoji da obezbedi da informacije i dokumenti objavljeni na Sajtovima (u daljem tekstu: "materijali"), uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve CAD crteže, datoteke, planove, CAD informacije i ostale specifikacije budu istiniti i verodostojni, Ideal Standard ne preuzima bilo kakvu odgovornost i ne daje nikakve direktne ili indirektne garancije o tačnosti, potpunosti, pouzdanosti, podobnosti ili dostupnosti materijala objavljenih na Sajtovima. Ideal Standard zadržava pravo izmene materijala na sajtovima kao i opisanih proizvoda u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Materijali na Sajtovima mogu biti zastareli, pošto Ideal Standard ne preuzima nikakvu obavezu da ih ažurira.

6.2
Materijali na sajtovima se pružaju "u viđenom stanju" (as is) bez ikakvih uslova, garancija ili drugih obaveza. Shodno tome, a u meri u kojoj je to dozvoljeno propisima, Ideal Standard Vam čini dostupnim Sajtove uz razumevanje da Ideal Standard nije odgovoran i ne daje nikakve garancije, uključujući ali ne ograničavajući se na navedeno u tačkama od 6.2.1 do 6.2.3:

6.2.1
U odnosu na  zadovoljavajući kvalitet, cilj, potrebnu pažnju i upotrebu  odgovarajućih veština.

6.2.2
U odnosu na nepostojanje kršenja prava intelektualne svojine drugih lica za bilo koji sadržaj, koji je objavljen ili je postao dostupan preko sajtova.

6.2.3 
U vezi nedostatka virusa ili drugog destruktivnog koda (koji može da zarazi, izazove oštećenja ili nanese štetu Vašoj računarskoj opremi ili drugoj imovini, kada pristupate, pretražujete, preuzimate materijale ili na drugi način koristite sajtove) na serverima, u softveru ili hardveru, kojim se obezbeđuje pristup sajtovima.

6.3
U vezi sa paragrafima 6.1 i 6.2, odluka da koristite materijale sa sajtova je u potpunosti na Vaš sopstveni rizik; ako odlučite da koristite bilo koji od crteža, obavezno morate proveriti sve materijale koje je obezbedio Ideal Standard. Izuzetno od odredbi stava 7., Ideal Standard ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu, uključujući i bez ograničenja, za indirektni ili naknadni gubitak ili štetu, ili bilo kakav gubitak ili štetu, nastalu gubitkom podataka i odgovarajućeg gubitka profita, koji proizilaze iz ili su u vezi sa korišćenjem materijala.

7. Odgovornost

7.1
Ideal Standard, druga lica (bez obzira da li su učestvovala u kreiranju, proizvodnji, održavanju ili objavljivanju ovog Sajta), kao i kompanije iz grupe Ideal Standard i njihovi direktori, zaposleni, akcionari ili zastupnici, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koju ste pretrpeli Vi ili treća strana (uključujući bez ograničenja direktni, indirektni, kazneni ili naknadni gubitak ili štetu, ili gubitak prihoda ili profita, goodwill-a, podataka, ugovora, investiranog novca, ili gubitak ili štetu koja proizilazi iz, ili je povezana na bilo koji način sa, prekidom poslovanja, usled delikta (uključujući ali ne ograničavajući se na nepažnju) ili ugovora, ili usled povezanosti na drugi način sa Sajtovima, ili u vezi sa upotrebom Sajtova, nemogućnošću korišćenja ili sa rezultatima korišćenja Sajtova, sajtova povezanih sa Sajtovima ili materijala na takvim sajtovima, uključujući i gubitak ili štetu uzrokovanu virusima kojim može biti zaražena računarska oprema, softver, podaci  ili druga imovina usled Vašeg pristupa, korišćenja ili razgledanja Sajtova ili preuzimanja materijala sa Sajtova ili sa  drugih sajtova sa linkovima koje upućuju do ili od Sajtova.

7.2
Ništa u ovom pravnom obaveštenju ne isključuje niti ograničava  odgovornost Ideal Standard-a u slučaju: (1) smrti ili telesne povrede uzrokovane krivicom Ideal Standard; (2) prevare i namere; ili (3) druge radnje za koju se, u skladu sa važećim propisima, odgovornost ne može isključiti ili ograničiti.

7.3
Ukoliko je zbog upotrebe materijala sa Sajtova potrebno izvršiti  održavanje, popravku ili korekciju opreme, softvera ili podataka, vi preuzimate sve troškove istog.

8. Delimična ništavost

8.1
Svaka odredba u ovom dokumentu je samostalna i nezavisna od drugih klauzula. Ako neka odredba jeste ili bude proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprimenljivom u skladu sa postojećim zakonodavstvom, istu bi trebalo smatrati isključenom iz ovog dokumenta, a svi ostali uslovi iz ovog dokumenta (sa izuzetkom samo u odnosu na dotičnu  odredbu) ostaju važeći i primenljivi, s tim da se njihova validnost, legalnost i primenljivost ne poništava kao rezultat ove okolnosti.

9. Raskid

9.1
Imamo pravo da odmah okončamo Vaš pristup svim ili pojedinim Sajtovima ako smatramo da niste postupili u skladu sa bilo kojim od ovih uslova.

10. Opšte odredbe

10.1
Naša nemogućnost da ostvarimo ili da iskoristimo neka od naših prava ili odredbi iz ovog dokumenta ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe, osim ako je to izričito navedeno sa naše strane u pisanoj formi. Nemate pravo da prenosite bilo koje od vaših prava ili obaveza na osnovu ovih uslova. Naslovi odeljaka u ovom dokumentu se koriste samo za Vašu  i našu pogodnost i nemaju zakonski ili ugovorni značaj.